قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
سرخط خبرها
خانه / سلامت / اهمیت معاینه خانم ها برای تشخیص سرطان

اهمیت معاینه خانم ها برای تشخیص سرطان

سرطان ها بیماری های ترسناکی هستند اما مهم ترین نکته د رمورد آنها این است که زود تشخیص د اد ه شوند .

20-cancer-symptoms-women-are-likely-to-ignore-1

 

سرطان ها بیماری های ترسناکی هستند اما مهم ترین نکته د رمورد آنها این است که زود تشخیص د اد ه شوند . د ر این مطلب به شما می گوییم سرطان های اصلی ای که خانم ها را هدف می گیرند کدام ها هستند و هرکدام را چطور می توان خیلی زود تشخیص د اد .

● اهمیت معاینه توسط خودتان

سرطان سینه، شایع ترین سرطان د ر زنان و د ومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان د ر زنان است. د ر حال حاضر «ماموگرافی» تنها روش غربالگری د ر د سترس برای تشخیص موارد غیرقابل کشف حین معاینه و تشخیص موارد پنهان سرطان سینه است. این روش د ر تشخیص مرحله سرطان و انتشار آن به غد د لنفاوی نیز کمک کنند ه است. ماموگرافی د ر زنان بالاتر از ۴۰سال هر یک تا ۲سال و پس از ۵۰ سالگی به صورت سالانه توصیه می شود .

اگرچه ماموگرافی بهترین و زود رس ترین روش تشخیص مراحل اولیه سرطان سینه است، اما معاینه ماهانه سینه توسط خود شخص به تشخیص سرطان سینه د ر مراحل زود تر کمک می کند ، به طوری که آمارها نشان می د هد ۷۰د رصد موارد سرطان سینه را خود بیمار تشخیص می د هد و به پزشک مراجعه می کند ؛ د ر این موارد تود ه سینه بزرگ تر از ۲ سانتی متر است. معاینه سینه ها توسط پزشک هر ۶ماه یک بار نسبت به معاینه خود بیمار با د قت بیشتری د ر تشخیص مراحل اولیه سرطان کمک کنند ه است چون تود ه حد ود یک سانتی متر توسط پزشک قابل لمس خواهد بود ؛ به این ترتیب ماموگرافی، معاینه هر ۶ماه یک بار توسط پزشک و درنهایت معاینه ماهانه سینه ها توسط خود شخص د ر پایان عاد ت ماهانه روش های تشخیص مراحل اولیه سرطان سینه است.

● کی عکس ریه بگیرید

سرطان ریه هم یکی د یگر از علل اصلی مرگ د ر مرد ان و زنان است و اعتیاد به سیگار از عوامل موثر د ر این بیماری است. هیچ گونه شواهد ی د ال بر شد ت موثر بود ن غربالگری برای تشخیص سرطان ریه د ر د ست نیست ولی توصیه می شود د ر سنین بالای ۵۰سال راد یوگرافی سالانه ریه انجام شود ؛ به خصوص د ر موارد اعتیاد به سیگار و وجود علائم ریوی این مسئله بیشتر توصیه می شود .

● برای سالم بودن د ستگاه گوارش

برای غربالگری سرطان رود ه بزرگ و مقعد بعد از۵۰سالگی، انجام آزمایش مد فوع از نظر وجود خون مخفی، معاینه سالانه مقعد ی همراه با معاینه زنانگی سالانه و انجام سیگموئید وسکوپی (نوعی از کولونوسکوپی آند وسکوپی یا آند وسکوپی قسمت پایین رود ه و مقعد ) هر ۳تا ۵سال توصیه می شود . البته بیمارانی که فامیل د رجه یک مبتلا به سرطان رود ه بزرگ و مقعد یا پولیپ د ارند ، سن غربالگری شان ۴۰ سالگی به بعد خواهد بود . د ر بیماران با سابقه خانواد گی این بیماری، باید مشاوره ژنتیک انجام شود .

در بیمارانی که ژن بیماری دارند یا یافته هایی د ر آنها وجود دارد که قابل قضاوت نیست، باید از زمان بلوغ به طور سالانه تحت سیگموئید وسکوپی قرار گیرند . د ر بیماران د ارای تاریخچه خانواد گی سرطان رود ه بزرگ و مقعد غیرپولیپی ارثی به خصوص اگر سرطان د ر سن جوانی رخ د اد ه باشد باید مشاوره ژنتیک انجام شود و آزمون ژنتیک برای سرطان غیرپولیپی ارثی صورت بگیرد . د ر این موارد باید تمام رود ه بزرگ را از سن ۲۰ تا ۳۰سالگی هر یک تا ۲سال و پس از ۴۰سالگی هر سال مورد بررسی قرار د اد .

● شایع ترین، اما نه ترسناک ترین

سرطان رحم، شایع ترین سرطان د ستگاه تناسلی زنان است ولی چون علائم آن به صورت خونریزی غیرطبیعی ظاهر می شود اکثرا د ر مراحل اولیه تشخیص د اد ه می شود و از این نظر پیش آگهی این سرطان نسبت به بقیه سرطان های د ستگاه تناسلی بهتر است؛ به د لیل اینکه این سرطان علائم زود رس ایجاد می کند و غربالگری آن نیاز به بیوپسی (تکه برد اری) مخاط رحمی دارد و اینکه روش های سونوگرافی نیز مقرون به صرفه نیست.

به طور معمول در صورت نبود علائم غیرطبیعی خونریزی غربالگری برای تشخیص این نوع سرطان د ر تمام بیماران توصیه نمی شود ؛ توصیه به بیوپسی تنها د ر بیماران چاق با سابقه فامیلی سرطان رحم، کولون، سینه و تخمد ان، بیماران با سابقه سیکل های بد ون تخمک گذاری و بیماران با سابقه د رمان جانشینی استروژن بد ون استفاد ه از پروژسترون (د ر صورتی که قبلا هیسترکتومی نشد ه باشند ) می شود . ولی د ر تمام خانم ها با خونریزی بعد از یائسگی یا هرگونه خونریزی غیرطبیعی بعد از ۳۵سالگی، نمونه برد اری از رحم به طور سرپایی یا پس از بستری بیمارستان و کورتاژ تشخیصی توصیه می شود .

● پاپ اسمیر انجام دهیم یا نه؟

سرطان د هانه رحم تنها سرطان قابل پیشگیری زنان است که به وسیله تست سلول برد اری د هانه رحم امکان پذیر است. این روش باعث شد ه د ر کشورهای پیشرفته که غربالگری این سرطان به طور منظم انجام می شود ، به طور چشمگیری مرگ و میر ناشی از آن طی چند ماه اخیر کاسته شود . متاسفانه سرطان د هانه رحم د ر کشورهای د رحال پیشرفت ازجمله کشور ما به د لیل عدم آگاهی خانم ها از انجام آن مرگ و میر قابل توجهی را د ر بر د ارد . د ر مورد غربالگری منظم سرطان د هانه رحم به وسیله تست پاپ اسمیر به خصوص د ر د وره فعالیت جنسی، میان سازمان های پزشکی اتفاق نظر وجود د ارد ؛ به طوری که غربالگری سالانه با تست پاپ اسمیر و معاینه لگنی د ر تمامی زنان ۲۱سال به بالا یا ۳سال بعد از شروع فعالیت جنسی توصیه می شود .

این تست را می توان بعد از ۲تا ۳بار جواب منفی با فواصل طولانی انجام د اد . مشخص شد ه که انجام تست پاپ اسمیر د ر سنین بالای ۷۰سال، زمانی که همواره نتایج تست هایشان طبیعی بود ه است ضرورتی ند ارد . انجام این تست د ر زنانی که قبلا تحت رحم برد اری قرار گرفته اند ضرورتی ند ارد مگر آنکه عمل مذکور برای د رمان سرطان د هانه رحم یا مراحل پیش سرطانی آن انجام شد ه باشد .

● زنان بالای ۵۰سال بدانند

سرطان تخمدان، دومین سرطان دستگاه تناسلی و درعین حال مرگبارترین سرطان دستگاه تناسلی زنان است، چون اکثرا در مراحل پیشرفته تشخیص داد ه می شود و در مراحل اولیه علائم اختصاصی ند ارد . سرطان های تخمد ان بیشتر در سنین بالای ۵۰سال شیوع د ارند و شاه کلید تشخیص، معاینه واژینال ماهانه است.

انجام معاینات واژینال هر۶ماه یک بار در این سنین و به خصوص د ر صورت بروز علائم غیراختصاصی به ویژه علائم گوارشی توصیه می شود . اگرچه روش های پاراکلینیکی مثل سونوگرافی واژینال و اندازه گیری یک نشانه شیمیایی تومور در خون می تواند در تشخیص مراحل اولیه سرطان تخمدان کمک کنند ه باشد ، اما مطالعات نشان د اده که انجام این روش ها د ر تمام زنان مقرون به صرفه نیست و این روش ها تنها در بیماران با خطر بالای ابتلا به سرطان تخمدان مثل سابقه خانواد گی د ر فامیل د رجه یک و وجود ژن مربوطه که با بررسی های ژنتیک ثابت شد ه باشد ، توصیه می شود ؛ به هرحال استفاد ه از قرص های پیشگیری از بارد اری د ر این افراد می تواند از بروز سرطان تخمد ان د ر سنین باروری پیشگیری کند . همچنین بعد از تکمیل خانواد ه برد اشتن تخمد ان ها و استفاد ه از هورمون های جانشینی به منظور پیشگیری از سرطان تخمد ان توصیه می شود .

درباره ی Abtin

Abtin

مطلب پیشنهادی

روش بند آوردن خون در 10 ثانیه

روش بند آوردن خون در 10 ثانیه

گاهی حوادثی رخ می دهد که منجر به خونریزی قسمتی از بدن میشود در این …

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.